Mange av oss som har hatt jobber tilknyttet innkjøp av varer og tjenester i olje og gass bransjen, møter en mur av avvisning knyttet til ett krav om erfaring fra «offentlige anskaffelser»

Gjesteblogg av Wenche Linder

wenche

Offentlige anskaffelser – Hva er det?

Etter at Norge gikk med i EØS er det etterhvert kommet et omfattende regelsett for hvordan det offentlige skal foreta sine anskaffelser. Utgangspunktet er EØS-avtalen og direktivene om offentlige anskaffelser. De någjeldende forskriftene om offentlige anskaffelser ble gitt den 7. april 2006, med enkelte senere endringer i 2006, og de ble satt ikraft den 1. januar 2007.

Regelverket stiller strenge krav til forberedelse, gjennomføring og avslutning av anskaffelsene, blant annet med omfattende dokumentasjon, spesiell kunngjøring, frister, inngåelse av kontrakt ved avtaledokument og adgang til å klage til den som anskaffer og til Klagenemnda for offentlige anskaffelser

EØS direktivet ble nedfelt i norsk lovverk gjennom Lov om offentlige anskaffelser: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-16-69

Mer detaljert informasjon om hvordan man skal fylle kravene i lovverket finner man i Veileder til reglene om offentlige anskaffelser: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veileder-offentlige-anskaffelser/id437022/

 

Oljebransjen og EØS Direktivet for offentlige anskaffelser

Som alle innkjøpere fra Olje & Gass vet, er alt innkjøp underlagt omfattende kvalitetsprosedyrer. Har ikke leverandøren ett kvalitetssystem i henhold til ISO 9001, kan vi ikke kjøpe noe fra dem.

Allerede ved implementeringen av ISO 9001:2008 lå EØS direktivet for offentlige anskaffelser til grunn for ISO 9001 standardens krav til innkjøpsprosedyrer.

Dersom man tar en titt på veileder til regler om offentlige anskaffelser, vil man se at denne er nærmest 1:1 med innkjøpsprosedyrene til Olje og Gass bransjen.

Erfaring fra offentlige anskaffelser

Som beskrevet over, har altså alle innkjøpere fra Olje og Gass bransjen erfaring fra offentlige anskaffelser gjennom å jobbe i henhold til ISO 9001 prosedyrer.

Offentlige instanser, rekrutteringsfirma og bemanningsbyrå er kanskje ikke klar over forbindelsen mellom regelverket for offentlige anskaffelser og ISO 9001. Det er heller ikke så enkelt å overbevise dem om denne forbindelsen. Men ha denne tryggheten selv. Dette er ikke ett stort ukjent område – dere har denne kunnskapen på plass.

Hvordan skaffe dokumentasjon på erfaring fra offentlige anskaffelser

Den enkleste måten å framskaffe dokumentasjon på at du har denne kunnskapen er å ta ett kurs i offentlige anskaffelser. Dette kan du ta på internett, kurset koster Kr 5000 og tar 5-7 timer: http://www.nima.no/elaering/

NAV bør kunne bidra til å dekke dette kurset

Har du ikke mulighet til å delta på dette kurset av økonomiske grunner, får man legge inn en argumentasjon i søknadsbrevet knyttet til kunnskap om offentlige anskaffelser

Hvordan forholde deg til krav i stillingsannonsen i søknadsbrevet

Å overse kravet fører ingen vei. Vi må derfor forholde oss til kravet.

Selv har jeg brukt følgende argumentasjon i søknadsbrevet:

  • Erfaring fra innkjøp i henhold til Lov om offentlige anskaffelser som nedlagt i ISO 9001 standarden
  • Egen studier av Lov om offentlige anskaffelser og tilhørende veiledning
  • Gjennomføring av NIMAS kurs i offentlige anskaffelser

Intervju og spørsmål knyttet til offentlige anskaffelser

Har man som erfaren innkjøper fra Olje og Gass med erfaring fra å følge selskapets innkjøpsprosedyrer i tillegg lest veiledningen til Lov om offentlige anskaffelser, har man ingen problemer med å orientere om eller å svare for detaljerte spørsmål rundt regelverket om offentlige anskaffelser.

Det er klart du kan – innkjøp er innkjøp i dette tilfellet. Dette med krav om å følge lov om offentlige anskaffelser er ganske nytt for det offentlige, og ikke minst for deres underleverandører. Men for oss fra olje og gass bransjen er dette faktisk noe vi kan og har jobbet med i årevis. Vi har det i ryggmargen.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s